Automatizované online testy zo stredoškolskej, i vysokoškolskej matematiky.

Online testy na precvičenie stredoškolskej chémie. Vyučované predmety Chemická informatika, Základy organickej chémie a biochémie. K tomu osobitné online testy pre projekt KEGA 029UKF-4/2020.


OKTeT, korešpondenčný seminár z chémie, ako aj kluby Homo Chemicus pre študentov stredných škôl organizovaný Katedrou chémie FPV UMB. Pod záštitou projektu KEGA 028UMB-4/2019.