Korešpondenčný seminár z chémie pre študentov stredných škôl organizovaný Katedrou chémie FPV UMB.