Zbierka online testov na precvičenie stredoškolskej chémie. 


Korešpondenčný seminár z chémie pre študentov stredných škôl organizovaný Katedrou chémie FPV UMB. Pod záštitou projektu KEGA 028UMB-4/2019.