Rozsah kurzu: 20 hodinový kurz v trvaní 10 týždňov

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať komunikáciu v angličtine v akademickom prostredí. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, zachytávanie informácií z vypočutého prejavu a naučia sa vybavovať bežnú akademickú korešpondenciu (e-mail, správa, motivačný list, žiadosť).

Absolvent kurzu si zdokonalí komunikáciu v angličtine s partnermi v akademickom prostredí. 

Tematické okruhy:

  • Prezentácia (projektu, seba, svojich pedagogicko-výskumných aktivít)
  • Akademická konverzácia (prezentovanie svojho názoru, súhlasu, nesúhlasu, návrhov riešení)
  • Akademická korešpondencia (vybavovanie e-mailov, písanie motivačných listov, žiadostí)
  • Telefonovanie s kolegami a partnermi v akademickom prostredí

Rozsah kurzu:  5 modulový 30 hodinový kurz

Hlavným cieľom kurzu je získať prehľad o štruktúre a systémoch európskych jazykov a osvojiť si postupy, vďaka ktorým je možné bez predchádzajúceho hĺbkového štúdia cudzieho jazyka porozumieť inojazyčnému písanému textu.

Kurz je určený tým, ktorí „nemajú hlavu na jazyky“, no chcú zlepšiť svoje šance komunikovať a porozumieť, a rovnako aj tým, ktorí sa chcú naučiť samostatne získavať informácie z cudzojazyčných zdrojov, aby rozšírili svoj vlastný rozhľad či zvýšili konkurencieschopnosť svojej firmy.

Názvy modulov:

  1. Od nezrozumiteľného k zrozumiteľnému
  2. Ako sa to píše a ako to znie
  3. Štruktúra slov
  4. Poriadok slov vo vete
  5. Kontakty a prieniky jazykov