Pedagogická diagnostika v systéme pedagogických disciplín a predmet jej skúmania. Význam a funkcie pedagogickej diagnostiky v práci pedagóga. Problematika diagnostických metód, ich klasifikácia a používanie. Autodiagnostikovanie a profesijná reflexia v práci pedagóga. Reflexívne metódy a ich používanie v praxi. Pedagogická diagnóza a jej základné druhy. Hodnotenie ako základná kategória pedagogickej diagnostiky. Metodologické a psychologické chyby hodnotenia žiakov. Tematické okruhy: 1) Pedagogická diagnostika vo výchovno-vzdelávacom procese a jej aplikácia v práci učiteľa. Model pedagogickej diagnostiky vo výchovno-vzdelávacom procese. Trojdimenzionálny model pedagogickej diagnostiky. 2) Znaky, zásady a funkcie pedagogického diagnostikovania. 3) Diagnostikovanie žiakov v etapách výchovno-vzdelávacieho procesu. Činnosť učiteľa pri vstupnom, formatívnom a výstupnom diagnostikovaní. 4) Diagnostické metódy, ich vymedzenie a klasifikácia. 5) Autodiagnostika učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese. Realizácia profesijnej reflexie v práci učiteľa (Kolbov cyklus učenia sa). Obsah, kvalita a typy reflexie. Funkcie profesijnej reflexie. Reflexívne metódy a ich používanie v práci učiteľa. 6) Pedagogická diagnóza ako neoddeliteľná súčasť výchovno-vzdelávacej práce učiteľa a významný prostriedok poznávania žiakov. Druhy diagnózy. 7) Školské hodnotenie. Normy hodnotenia. Zásady humanisticky orientovaného hodnotenia. Metódy a formy hodnotenia. Diagnostické chyby v práci učiteľa